Skip navigation

标准条款与条件

以下是KLK OLEO集团公司的标准法律条款和条件。

客户

  • 销售的通用条款与条件 (KLK OLEO) (英文版)

  • 销售的通用条款与条件 (KLK Emmerich GmbH) (英文版) (德文版)

  • 销售的通用条款与条件 (KLK Kolb Specialties B.V.) (英文版)

  • 销售的通用条款与条件 (KLK Tensachem S.A.) (英文版)

供应商
  • 采购货物和/或服务的通用条款和条件 (KLK OLEO) (英文版)

  • 采购的通用条款和条件 (KLK Emmerich) (英文版(德文版)

  • 采购的通用条款和条件 (KLK Kolb Specialties B.V.) (英文版)